Stab III./Btl.90

Antony Heinz
05.10.1922 – Hamburg
v 00.01.1945 – Browary
Corradi Hans Georg
28.04.1926 – Hamburg
v 00.04.1945 –
Eckermann Henry
03.05.1915 – Hamwarde
Fesche Karl
13.11.1919 – Hannover
v 00.01.1945 – Baranow
Gebert Kurt
12.08.1925 – Hamburg
v 00.04.1945 – Golzow
Günther Ernst
28.10.1923 – Brandenburg
v 00.10.1943 – Kiew
Heiden Otto
15.11.1909 – Hamburg
v 00.01.1945 – Konski
Hempelt Walter
31.12.1909 – Hamburg
v 00.03.1945 – Küstrin
Hollander Henry 
01.04.1914 – Ratzeburg
v 00.01.1945 – Tschenstochau
Hövermann Hans Wilhelm
12.05.1914 – Bremen
v 00.01.1945 – Kielce
Joost Wolfgang
11.06.1925 – Hamburg
v 00.03.1944 – Winnitza
Kahrs Johann
23.05.1910 – Mehedorf
v 00.01.1945 – Radom
Kittel Fritz Rolf
08.03.1917 – Berlin
v 00.07.1943 – Roslawl
Klotz Ernst
26.01.1925 – Hohenkirchen
v 00.01.1945 – Radom
Krohn Friedrich
13.10.1926 – Quickborn
v 00.03.1945 – Berlin
Mettler Rudolf
07.11.1908 – Saarland
v 00.01.1945 – Weichselbogen
Meyer-Berge Walther
30.04.1924 – Hamburg
v 00.01.1945 – Weichselbogen
Müller Rolf 
21.03.1927 – Bremerhaven
v 00.04.1945 – Berlin
Pesche Karl 
13.11.1919 –
v 00.01.1945 – Radom
Rielinger Walter
02.12.1919 – Hamburg
v 00.01.1945 – Berlin
Rotermund Karl Heinz
30.03.1925 – Hannover
v 00.01.1945 – Petrikau
Schmidt Wolfgang
18.01.1923 – Dresden
v 00.03.1945 – Küstrin
Schömig Otto
17.04.1909 – Eltmann
v 00.01.1945 –
Schulz Richard 
08.12.1913 – Wilhelmshaven
v 00.01.1945 – Browary
Tegler Werner
17.07.1910 – Rendsburg
v 00.01.1945 – Radom
Thomas Albert
19.11.1911 – Wilhelmshaven
v 00.08.1943 – Wjasma
Zappe Toni 
04.01.1919 – CSR
v 00.04.1945 – Küstrin

Start typing and press Enter to search