Feldlazarett20

Bilda Otto 
25.06.1906 – Arnswald
v 00.06.1944 – Sowjetunion
Breidbach Gottfried 
01.03.1904 – Molfsee
v 00.05.1945 – Prag
Eckart Othmar
09.06.1927 – Gleiwitz
v 00.03.1945 – Leobschütz
Jaki Gustav
02.08.1921 – Angerstein
v 00.00.0000 –
Lund Friedrich 
11.10.1911 – Lübeck
v 00.03.1944 – Jalta
Poppe Wilhelm 
10.05.1906 – Erfurt
v 00.03.1945 – Breslau
Rettig Fritz
19.09.1906 – Strausberg
v 00.03.1944 – tarnopol
Schneider Hermann 
23.09.1899 – Östringen
v 00.02.1945 – Schlesien
Spindler Alfred
24.09.1926 – Augsburg
v 00.01.1945 – Neu Sandez

Start typing and press Enter to search